авто

Пасхальне зачало на різних мовах

Євангеліє від Іоанна, глава 1, вірші 1-17

Джерело

Зміст

^ Церковно-слов'янська

1. Въ начáлѣ бѣ́ слóво, и слóво бѣ́ къ Бóгу, и Бóгъ бѣ́ слóво.
2. Сéй бѣ́ искони́ къ Бóгу:
3. вся́ тѣ́мъ бы́ша, и безъ негó ничтóже бы́сть, éже бы́сть.
4. Въ тóмъ живóтъ бѣ́, и живóтъ бѣ́ свѣ́тъ человѣ́комъ:
5. и свѣ́тъ во тмѣ́ свѣ́тит­ся, и тмá егó не объя́тъ.
6. Бы́сть человѣ́къ пóсланъ от­ Бóга, и́мя емý Иоáн­нъ:
7. сéй прiи́де во свидѣ́тел­ст­во, да свидѣ́тел­ст­вуетъ о свѣ́тѣ, да вси́ вѣ́ру и́мутъ емý.
8. Не бѣ́ тóй свѣ́тъ, но да свидѣ́тел­ст­вуетъ о свѣ́тѣ:
9. бѣ́ свѣ́тъ и́стин­ный, и́же просвѣщáетъ вся́каго человѣ́ка грядýщаго въ мíръ:
10. въ мíрѣ бѣ́, и мíръ тѣ́мъ бы́сть, и мíръ егó не познá:
11. во своя́ прiи́де, и сво­и́ егó не прiя́ша.
12. Ели́цы же прiя́ша егó, дадé и́мъ о́бласть чáдомъ Бóжiимъ бы́ти, вѣ́ру­ю­щымъ во и́мя егó,
13. и́же не от­ крóвѣ, ни от­ пóхоти плотскíя, ни от­ пóхоти мýжескiя, но от­ Бóга роди́шася.
14. И слóво плóть бы́сть и всели́ся въ ны́, и ви́дѣхомъ слáву егó, слáву я́ко единорóднаго от­ Отцá, испóлнь благодáти и и́стины.
15. Иоáн­нъ свидѣ́тел­ст­вуетъ о нéмъ и воз­звá глагóла: сéй бѣ́, егóже рѣ́хъ, и́же по мнѣ́ гряды́й, предо мнóю бы́сть, я́ко пéрвѣе менé бѣ́.
16. И от­ исполнéнiя егó мы́ вси́ прiя́хомъ и благодáть воз­ъ благодáть:
17. я́ко закóнъ Моисéомъ дáнъ бы́сть, благодáть [же] и и́стина Иисýсъ Христóмъ бы́сть.

^ Російська (синодальний переклад)

1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
2. Оно было в начале у Бога.
3. Все чрез Него нáчало быть, и без Него ничто не нáчало быть, что нáчало быть.
4. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
5. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
6. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн.
7. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него.
8. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете.
9. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир.
10. В мире был, и мир чрез Него нáчал быть, и мир Его не познал.
11. Пришел к своим, и свои Его не приняли.
12. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,
13. которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.
14. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.
15. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня.
16. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать,
17. ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа.

^ Українська (пер. І.Хоменка)

1. Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було — Бог.
2. З Богом було воно споконвіку.
3. Ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього.
4. У ньому було життя, і життя було — світло людей.
5. І світло світить у темряві, і не пойняла його темрява.
6. Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому — Йоан.
7. Прийшов він свідком — свідчити світло, щоб усі з-за нього увірували.
8. Не був він світло — був лише, щоб свідчити світло.
9. Справжнє то було світло — те, що просвітлює кожну людину. Воно прийшло у цей світ.
10. Було у світі, і світ ним виник — і світ не впізнав його.
11. Прийшло до своїх, — а свої його не прийняли.
12. Котрі ж прийняли його — тим дало право дітьми Божими стати, які а ім'я його вірують;
13. які не з крови, ані з тілесного бажання, ані з волі людської, лише — від Бога народилися.
14. І Слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу його бачили — славу Єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
15. Свідчить про нього Йоан, і проголошує, промовляючи: «Ось той, про кого я говорив: Той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене.»
16. Від його повноти прийняли всі ми — благодать за благодать.
17. Закон бо був даний від Мойсея, благодать же й істина прийшла через Ісуса Христа.

^ Білоруська

1. На пачатку было Слова, і Слова было ў Бога, і Слова было Богам.
2. Яно было на пачатку ў Бога:
3. усё празь Яго пачалося, і безь Яго нішто не пачалося з таго, што пачало быць.
4. У Ім было жыцьцё, і жыцьцё было сьвятлом людзей.
5. І сьвятло ў цемры сьвеціць, і цемра не агарнула яго.
6. Быў чалавек, пасланы ад Бога; імя яму Ян;
7. Ён прыйшоў дзеля сьведчаньня, каб сьведчыць пра Сьвятло, каб усе ўверавалі празь Яго;
8. ён ня быў сьвятло, а быў пасланы, каб сьведчыць пра Сьвятло.
9. Было Сьвятло сапраўднае, Якое прасьвятляе кожнага чалавека, што прыходзіць у сьвет.
10. У сьвеце было, і сьвет празь Яго пачаў быць, і сьвет Яго не пазнаў;
11. прыйшоў да сваіх, і свае Яго не прынялі;
12. а тым, якія прынялі Яго, веруючым у імя Ягонае, даў уладу быць дзецьмі Божымі,
13. якія не ад крыві, ні ад хаценьня плоці, ні ад хаценьня мужа, а ад Бога нарадзіліся.
14. І Слова стала плоцьцю, і ўсялілася ў нас, поўнае мілаты і праўды; і мы бачылі славу Ягоную, славу, як Адзінароднага ад Айца.
15. Ян сьведчыць пра Яго і ўсклікаючы кажа: Гэта быў Той, пра Якога я сказаў, што Той, Хто ідзе за мною, апярэдзіў мяне, бо быў раней за мяне.
16. І ад паўнаты Яго ўсе мы прынялі і мілату да мілаты;
17. бо закон дадзены праз Майсея, а мілата і праўда сталіся празь Ісуса Хрыста.

^ Болгарська

От Иоа́на Свето́ Ева́нгелие. Глава 1 1. В нача́ло бе́ше Сло́вото, и Сло́вото бе́ше у Бо́га, и Бо́г бе́ше Сло́вото.
2. То́ бе́ше в нача́ло у Бо́га.
3. Вси́чко чрез Не́го ста́на, и без Не́го не ста́на ни́што е́дно от о́нова, кое́то е ста́нало.
4. В Не́го и́маше живо́т, и живо́тат бе́ше светлина́та на чове́ците.
5. И светлина́та в мра́ка све́ти, и мра́кът я не обзе́.
6. И́маше еди́н чове́к, пра́тен от Бо́га, име́то му Иоа́н;
7. то́й дойде́ за свиде́телство, да свиде́телствува за светлина́та, та вси́чки да повя́рват чре́з не́го.
8. То́й не бе́ше светлина́та, а бе пра́тен да свиде́телствува за светлина́та.
9. Съще́ствуваше и́стинската светлина́, коя́то просветя́ва все́ки чове́к, и́дващ на света́.
10. В света́ бе́ше, и све́тът чре́з Не́го ста́на, но све́тът Го не позна́.
11. Дойде́ у Сво́ите Си, и Сво́ите Го не прие́ха.
12. А на вси́чки ония, кои́то Го прие́ха, – на вя́рващите в Не́говото и́ме, – да́де възмо́жност да ста́нат че́да Бо́жии;
13. те не́ от кръв, ни от по́хот пло́тска, нито от по́хот мъ́жка, а от Бо́га се роди́ха.
14. И Слов́ото ста́на пло́т, и живя́ ме́жду на́с, пъ́лно с благода́т и и́стина; и ние видя́хме сла́вата Му, сла́ва като на Единоро́ден от Отца́.
15. Иоа́н свиде́телствуваше за Не́го и ви́каше, ду́майки: То́я бе́ше, за Ко́гото гово́рих: Иде́щият сле́д ме́не ме изпрева́ри, защо́то съще́ствуваше по-напре́д от ме́не.
16. И от Не́говата пъ́лнота вси́чки ние́ прие́хме и благода́т въз благода́т;
17. защо́то Зако́нът бе да́ден чре́з Моисе́я, а благодатта́ и и́стината произле́зе чре́з Иису́с Христо́с.

^ Грецька

Грецька моваТранскрипція

1. ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν προ­̀ς τὸν θεόν καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος
2. οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ προ­̀ς τὸν θεόν
3. πάν­τα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν
4. ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων
5. καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν
6. ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρα­̀ θεοῦ ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης
7. οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός ἵνα πάν­τες πιστεύ­σωσιν δι᾿ αὐτοῦ
8. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς ἀλλ᾿ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός
9. ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν ὃ φωτίζει πάν­τα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον
10. ἐν τῷ κόσμῳ ἦν καὶ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω
11. εἰς τὰ ἴδια­ ἦλθεν καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον
12. ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι τοῖς πιστεύ­ουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ
13. οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήμα­τος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήμα­τος ἀνδρὸς ἀλλ᾿ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν
14. καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ δόξαν ὡς μονογενοῦς παρα­̀ πατρός πλή­ρης χάριτος καὶ ἀληθείας
15. Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων οὗτος ἦν ὃν εἶπον ὁ ὀπίσω μου ἐρχό­με­νος ἔμπρο­σθέν μου γέγονεν ὅτι πρῶτός μου ἦν
16. ὅτι ἐκ τοῦ πλη­ρώμα­τος αὐτοῦ ἡμεῖς πάν­τες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀν­τὶ χάριτος
17. ὅτι ὁ νόμος δια­̀ Μωϋσέως ἐδόθη ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια δια­̀ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο

1. Эн архи́ ин о Ло́гос, ке о Ло́гос ин про́н про́ст то́н Фэо́н, ке Фэо́с, ин о Ло́гос.
2. У́тос и́н эн архи́ про́с то́н Фэо́н.
3. Па́нда ди авту́ эге́нэто, ки хори́с авту́ эге́нэто у́еде ен, о е́гонон.
4. Эн авто́ зои́ ин, ке и зои́ ин то фо́с антро́пон.
5. Кэ то фо́с, эн ти скоти́а фэ́ни, кэ и скоти́а авто́ у кате́лавэн.
6. Эге́нето а́нтропос, апесталме́нос пара́ Фэу́, о́нома авто́ Иоа́ннис.
7. Уто́с и́лфен ис мартири́ан и́на мартири́си пэ́ри ту фото́с, и́на па́ндис пистэ́рсусин ди авту́.
8. Ук ин экино́с то фо́с, алл и́на мартири́си пэ́ри ту фото́с.
9. Ин то фо́с то алифино́н, о фоти́си па́нда а́нфропон, эрхо́менон ис тон го́змон.
10. Эн до ко́змо ин, ки о ко́змос ди авту́ эге́нето, ки он ко́змос, авту́ ук игно́.
11. Ис та и́дьа и́лфен, ки ои и́дии авто́н ун паре́лабон.
12. О́си ди э́лабон а́втон, э́докен, авти́с эксуси́ан тэ́кна Фэ́у генэ́стэ тис пистэ́нусин ис то о́нома афту́,
13. И́и ук эс има́тон уде́ эк Фэли́матос сарко́с уде́ эк Фэли́матос андро́с алл эк Фэу́ егенни́тисан.
14. Ке о Ло́гос са́ркс эге́нето ке эски́носэн эн ими́н, кэ эаса́мефа тин до́ксан авту́, до́ксан оз моноену́с пара́ патро́с, пли́рис ха́ритус ке алифи́ас.
15. Иоа́ннис мартири́ пэри́, авту́ ке, ке́креген ле́гон, У́тос ин он и́пон, О опи́со му эрхо́менос э́мпросфен му е́гонэн, о́ти про́доз му ин.
16. О́ти эк ту плиро́матос авту́ ими́с па́ндэс, эла́бомэн, ке ха́рин а́нти ха́ритос.
17. О́ти о но́мос, дьа́ Моисе́ос эдо́фи, и ха́рис ке и эли́фиа дьа́ Иису́ Христу́ эге́нэто.

^ Латина

ЛатинаТранскрипція

1. In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum.
2. Hoc erat in principio apud Deum.
3. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est;
4. in ipso vita erat, et vita erat lux hominum,
5. et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt.
6. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Ioannes;
7. hic venit in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine, ut omnes crederent per illum.
8. Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine.
9. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem, veniens in mundum.
10. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit.
11. In propria venit, et sui eum non receperunt.
12. Quotquot autem acceperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, his, qui credunt in nomine eius,
13. qui non ex sanguinibus neque ex voluntate carnis neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt.
14. Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis; et vidimus gloriam eius, gloriam quasi Unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis.
15. Ioannes testimonium perhibet de ipso et clamat dicens: «Hic erat, quem dixi: Qui post me venturus est, ante me factus est, quia prior me erat».
16. Et de plenitudine eius nos omnes accepimus, et gratiam pro gratia;
17. quia lex per Moysen data est, gratia et veritas per Iesum Christum facta est.

1. ин принци́пио э́рат вэ́рбум, эт вэ́рбум э́рат а́пуд дэ́ум, эт дэ́ус э́рат вэ́рбум
2. хок э́рат ин принци́пио а́пуд дэ́ум
3. о́мниа пэр и́псум фа́кта сунт, эт си́нэ и́псо фа́ктум эст ни́хиль квод фа́ктум эст
4. ин и́псо ви́та э́рат, эт ви́та э́рат люкс хо́минум
5. эт люкс ин тэнэ́брис лю́цет, эт тэнэ́брэ э́ам нон конпрэхэ́ндэрунт
6. фу́ит хо́мо ми́ссус а Дэ́о ку́и но́мэн э́рат Иоха́ннэс
7. хик вэ́нит ин тэстимо́ниум, ут тэстимониум пэрхи́бэрэт дэ лю́минэ, ут о́мнэс крэ́дэрэнт пэр и́ллум
8. нон э́рат и́ллэ люкс, сэд ут тэстимо́ниум пэрхи́бэрэт дэ лю́минэ
9. э́рат люкс квэ инлю́минат о́мнэ хо́минэм вэниэ́нтэм ин му́ндум
10. ин му́ндо э́рат, эт му́ндус пэр и́псум фа́ктус эст, эт му́ндус э́ум нон когно́вит
11. ин про́приа вэ́нит, эт су́и э́ум нон рэце́пэрунт
12. кво́тквот а́утэм рэце́пэрунт э́ум дэ́дит э́ис потэ́статэм фи́лиос Дэ́и фиэ́ри хис кви крэ́дунт ин но́минэ э́йус
13. кви нон экс сангви́нибус, нэ́квэ экс волю́нтатэ ка́рнис, нэ́квэ экс волю́нтатэ ви́ри, сэд экс Дэ́о на́ти сунт
14. эт Вэ́рбум ка́ро фа́ктум эст, эт хабита́вит ин но́бис, эт види́мус гло́риам э́йус, гло́риам ква́зи униге́нити а Па́трэ пле́нум гра́циэ эт вэрита́тис
15. Иоха́ннэс тэстимо́ниум пэрхи́бэт дэ и́псо эт кля́мат дице́нс, хик э́рат квэм ди́кси во́бис кви пост мэ вэ́нтурус эст, а́нтэ мэ фа́ктус эст, кви́а при́ор мэ э́рат
16. эт дэ плениту́динэ э́йус нос о́мнэс акце́пимус эт гра́циам про гра́циа
17. кви́а лекс пэр Мо́зэн да́та эст, эт вэ́ритас пэр Йэ́зум Хри́стум фа́кта эст

^ Іврит

1. бəрэши́т hайа́ hадава́р, вəhадава́р hайа́ эт hаəлоhи́м, вэлоhи́м hайа́ hадава́р
2. hу hайа́ бəрэши́т э́цэль hаəлоhи́м.
3. hако́ль ниhйа́ ‘аль-йадо́ умибаль‘ада́в ло ниhйа́ каль-ашэ́р ниhйа́.
4. бо hайу́ хаййи́м, вəhахаййи́м hайу́ ор бəнэ́ hа-ада́м.
5. вəhао́р бахо́шэх зара́х вəhахо́шэх ло hишиго́.
6. вайəhи́ иш шалу́ах мээ́т hаəлоhи́м, ушмо́ йохана́н
7. hу ба лə‘эду́т лəhа‘и́д ‘аль-hао́р лəма́‘ан йа-ами́ну хула́м ‘аль-йадо́.
8. hу ло hайа́ hао́р ки им-лəhа‘и́д ‘аль-hао́р.
9. hао́р hа-ами́тти hамэи́р лəха́ль-ада́м hайа́ ва эль-hа‘ола́м.
10. ба‘ола́м hайа́ вə‘аль-йадо́ ниhйа́ hа‘ола́м, вəhа‘ола́м ло hикиро́.
11. hу ва эль-ашэ́р ло, ва-ашэ́р hэ́мма ло, ло qибəлуhу́.
12. вəhамqабли́м ото́ ната́н ‘оз ламо́ лиhйо́т бани́м лэлоhи́м hама-амини́м бишмо́.
13. ашэ́р ло мида́м, вəло-мэхэ́фэц hабаша́р, аф ло-мэхэ́фэц гавэ́р, ки им-мэəлоhи́м ноладу́.
14. вəhадава́р ниhйа́ ваша́р, вайишко́н бəтохэ́ну ванэхэзэ́ тиф-арто́, кэти


[‘] – гортанний приголосний, утворюється глибоко в горлі, дуже здавлений.
[ə] – редукований, дуже короткий звук, редуцированный, майже зникає.
[x] – гортанний, як російський [х], але утворюється значно глибше, як при відхаркуванні.
[h] – звук на видиху.
[а] – завжди без наголосу, скоріше призвук, ніж звук.
[q] – гортанний, как російський [к], але утворюється значно глибше. 

^ Англійська (із Біблії короля Якова)

1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2. The same was in the beginning with God.
3. All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.
4. In him was life; and the life was the light of men.
5. And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.
6. There was a man sent from God, whose name was John.
7. The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all men through him might believe.
8. He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.
9. That was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.
10. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.
11. He came unto his own, and his own received him not.
12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:
13. Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
14. And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.
15. John bare witness of him, and cried, sayinо́/sо́span style=panс, ин о Лcolor: red;о́g, This was he of whom I spake, He that cometh after me is preferred before me: for he was before mcolor: red;colospan style=span style=color: red;r: red;span style=color: red;span style=e.
16. And of his fulness have aspan style= п width=мосcolor: color: red;1color: red;red;span style=нтэм ин м, дьквэ экс волэр 2. хокcolor: red;/spanо́э́ ll we received, and grace for grace.
17. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.

^ Іспанська

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN

1 En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
2 Él estaba en el principio con Dios.
3 Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas.
4 En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
5 Y la luz resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no pudieron retenerla.
6 Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan.
7 Éste vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran.
8 No era él la luz, sino quien daría testimonio de la luz.
9 El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo.
10 En el mundo estaba, y el mundo fue por Él hecho, pero el mundo no lo conoció.
11 Vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron.
12 Pero a todos los que lo recibieron, que son los que creen en su Nombre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios.
13 Los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de voluntad de hombre, sino que de Dios nacieron.
14 Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros; y nosotros hemos visto su gloria, gloria que tiene del Padre como el Unigénito, lleno de gracia y de verdad.
15 De Él da testimonio Juan, y clama diciendo: He aquí Aquél de quien yo les decía: el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, por cuanto era antes que yo.
16 Así pues de la plenitud de Él hemos participado todos nosotros y recibido gracia sobre gracia.
17 Porque la Ley fue dada por Moisés; mas la Gracia y la Verdad fueron traídas por Jesucristo.

^ Італійська

LETTURA DAL SANTO VANGELO SECONDO GIOVANNI

1 In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.
2 Egli era in principio presso Dio:
3 Tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.
4 In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini;
5 La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta.
6 Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni.
7 Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui.
8 Egli non era la luce, ma doveva render testimonianza alla luce.
9 Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.
10 Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe.
11 Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto.
12 A quanti però l’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome,
13 I quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.
14 E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità.
15 Giovanni gli rende testimonianza e grida: Ecco l’uomo di cui io dissi: Colui che viene dopo di me mi è passato avanti, perché era prima di me.
16 Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia.
17 Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.

^ Німецька

LESUNG AUS DEM HEILIGEN EVANGELIUM NACH JOHANNES

1 Im Amfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.
2 Dasselbe war im Anfang bei Gott.
3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.
4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.
5 Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen.
6 Es ward ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes.
7 Dieser kam zum Zeugnis, daß er von dem Licht zeugete, auf daß sie alle durch ihn glaubten.
8 Er war nicht das Licht, sondern daß er zeugete von dem Licht.
9 Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen.
10 Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht; und die Welt kannte es nicht.
11 Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
12 Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu warden, die an seinen Namen glauben;
13 Welche nicht von dem Geblüt noch von dem Willen des Fleisches noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind.
14 Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingebornen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
15 Johannes zeugt von ihm, ruft und spricht: Dieser war es, von dem ich gesagt habe: Nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist; den er war eher den ich.
16 Und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.
17 Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade und Wahrheit ist durch Jesum Christum geworden.

^ Французька

LECTURE DU SAINT EVANGILE SELON SAINT JEAN

1 Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu.
2 Il était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait nˋa été fait sans lui.
4 En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
5 Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne lˋont point comprise.
6 Il y eut un homme, appelé Jean, qui fut envoyé de Dieu.
7 Il vint pour servir de témoin, et pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui.
8 Il n’était pas la lumière, mais avait à rendre témoignage à la lumière.
9 Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant en ce monde.
10 Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne lˋa point connu.
11 Il est venu chez lui; et les siens ne lˋont point reçu.
12 Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom,
13 Lui qui n’est pas né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de lˋhomme, mais de Dieu.
14 Et le Verbe a été fait chair, et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité; et nous avons vu sa gloire, gloire qu’il tient de son Père comme Fils Unique.
15 Jean rend témoignage de lui, et il crie, disant: C’est de lui que j’ai dit: Celui qui vient après moi, le voilà passé devant moi, parce quˋil était avant moi.
16 Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce.
17 Car la loi a été donnée par Moïse; mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.

LECTURE DU SAINT EVANGILE SELON SAINT JEAN